ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Vloerenspecialist Tilburg

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vloerenspecialist Tilburg uitgebrachte opdrachten en gesloten overeenkomsten.
1.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Vloerenspecialist Tilburg en de koper zijn overeengekomen.

Artikel 2 offertes
2.1 Alle door Vloerenspecialist Tilburg uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.
2.2 De door Vloerenspecialist Tilburg uitgebrachte offertes zijn geldig tot een maximum van 30 dagen na dagtekening. Binnen de termijn van 10 werkdagen heeft Vloerenspecialist Tilburg het recht om foutief vermelde prijs schriftelijk aan te passen.
2.3 Wanneer de informatie betreft afmetingen en door de klant doorgegeven informatie niet juist blijkt te zijn en er meer kosten moeten worden gemaakt, zijn deze kosten altijd voor de klant.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 De wederpartij kan telefonisch of in de winkel een aanvraag doen voor een factuur aan Vloerenspecialist Tilburg. Vloerenspecialist Tilburg is pas gebonden aan de overeenkomst indien de door Vloerenspecialist Tilburg gezonden opdracht ondertekend door de wederpartij is terugontvangen. Bij een getekende factuur die wordt geannuleerd rekenen wij 10% annuleringskosten met een minimum van €50,- .
3.2 Indien er een niet leverbaar product wordt opgevraagd door de wederpartij kan Vloerenspecialist Tilburg weigeren een factuur af te geven.
3.3 De wederpartij dient op de factuur die hij of zij ontvangt van Vloerenspecialist Tilburg, zijn of haar telefoonnummer, adres en naam te vermelden.

Artikel 4 Prijs
4.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW.
4.2 Prijsverhogingen ontstaan als gevolg van de verhoging van overheidswege opgelegde kosten, transportkosten of verzekeringspremies en optredende in het tijdvak gelegen tussen het moment van orderbevestiging en aflevering van de goederen, geven Vloerenspecialist Tilburg de bevoegdheid de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
Na verhoging van de prijs door Vloerenspecialist Tilburg heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk, door middel van het zenden van een brief aangetekend met ontvangstbericht, te ontbinden binnen 24 uur na het bekend worden van de verhoging van de prijs.
4.3 De door Vloerenspecialist Tilburg gehanteerde standaard prijzen zijn af bedrijf, kosten voor leveren, leggen van de vloer en andere services kunnen opdracht voor worden aangevraagd.

Artikel 5 Levertijden
5.1 De door Vloerenspecialist Tilburg opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen; de levertijden worden bij benadering opgegeven.
5.2 Bij overschrijding van de opgegeven levertijd door Vloerenspecialist Tilburg kan deze termijn door Vloerenspecialist Tilburg worden verlengd met een nadere termijn van 2 weken.
5.3 Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
5.4 Zodra aan Vloerenspecialist Tilburg bekend is wanneer de levering kan plaatsvinden wordt de datum doorgegeven aan de wederpartij.

Artikel 6 Levering
6.1 Door Vloerenspecialist Tilburg wordt telefonisch of per mail gemeld dat de roerende zaken gereed liggen voor aflevering.
6.2 De levering geschiedt af bedrijf.
6.3 Indien de wederpartij wenst dat de roerende zaken worden afgeleverd aan de woning van de wederpartij zijn de vervoerskosten en kosten van verzekering voor rekening van de wederpartij.
6.4 Wanneer de aflevering aan woning niet aan de begane grond en/of niet te bereiken is via een lift, zal de levering plaatsvinden aan deur.
6.5 De wederpartij dient het ontvangstbewijs voor correcte ontvangst van de roerende zaken te ondertekenen bij levering.

Artikel 7 Retourneren/ruilen
7.1 Retourneren / ruilen van de roerende zaken is alleen mogelijk indien dit geschiedt binnen 5 dagen na levering; de vervoerskosten zijn voor rekening van de wederpartij .Tevens is de wederpartij 20% van het totale factuurbedrag verschuldigd als retournering kosten.
7.2 Het retourneren/ruilen van de roerende zaken is alleen mogelijk indien de roerende zaken in de originele staat verkeren. Tevens moeten de roerende zaken op voorraad aanwezig zijn.
7.3 Uitgesloten van retourneren/ruilen zijn de plinten, profielen en accessoires, alsmede de speciaal bestelde artikelen.
7.4 Roerende zaken, die als “Restpartij” worden verkocht, kunnen niet worden geretourneerd/geruild. Tevens vervallen op “Restpartij” de garantie

Artikel 8 Betaling
Bij levering van de roerende zaken aan de wederpartij dient de 8.1 wederpartij het factuurbedrag contant of per pin te betalen.
8.1 Bij aflevering op adres dient het factuurbedrag eerst betaalt te worden door de wederpartij.
8.2 Indien de wederpartij in gebreke blijft het factuurbedrag contant, per pin of overschrijving te betalen, is de wederpartij in verzuim en heeft Vloerenspecialist Tilburg het recht zonder nadere in gebreke stelling tot invordering van het onbetaalde factuurbedrag over te gaan. Bij aanschrijving door een derde zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij tot maximaal 15% van de openstaande hoofdsom.
Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor alle kosten die nodig zijn ter invordering van het nog openstaande factuurbedrag.
8.3 De wederpartij is niet bevoegd om op het overeengekomen factuurbedrag enig ander bedrag in mindering te brengen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
Vloerenspecialist Tilburg blijft eigenaar van de geleverde roerende zaken zolang de wederpartij de overeengekomen prijs niet of niet geheel heeft betaald. De wederpartij is verplicht de geleverde roerende zaken zorgvuldig te behandelen en kan deze roerende zaken niet aan derden afstaan, in pand geven, belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te doen verwijderen totdat het gehele factuurbedrag en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn voldaan.

Artikel 10 Klachten en aansprakelijkheid
10.1 Klachten van de wederpartij over eventuele onjuiste uitvoering van de order(s) of over de kwaliteit van het geleverde product dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de roerende zaken door middel van een aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van Vloerenspecialist Tilburg . Bij overschrijding van de termijn van 8 dagen is Vloerenspecialist Tilburg niet meer verplicht de klachten in behandeling te nemen.
Evenmin worden klachten in behandeling genomen indien de geleverde roerende zaken niet meer verkeren in de staat waarin het werden aangeleverd.
10.2 Vloerenspecialist Tilburg is nimmer aansprakelijk voor schade die de wederpartij stelt te hebben en die de netto factuurwaarde van de roerende zaken te boven gaan. Vloerenspecialist Tilburg zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een wederpartij te vergoeden. De wederpartij vrijwaart Vloerenspecialist Tilburg voor vordering of aanspraken tot schadevergoeding van derden.

Artikel 11 Garantie
11.1 Voor alle door Vloerenspecialist Tilburg geleverde roerende zaken geldt de fabrieksgarantie.
11.2 Indien de wederpartij een klacht indient over de geleverde roerende zaken doch dit niet doet binnen de termijn van 8 dagen na levering van de roerende zaken, zal Vloerenspecialist Tilburg de klacht in behandeling nemen doch de kosten van de vergoeding of vervanging van de roerende zaken zullen dan voor de wederpartij zijn. Een en ander overeenkomstig de garantieregeling van de fabriek.

Artikel 12 Ontbinding
Indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met Vloerenspecialist Tilburg gesloten overeenkomst mocht voortvloeien alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of de wederpartij in privé, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Vloerenspecialist Tilburg het recht zonder enige in gebreke stelling of zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden na een schriftelijke verklaring, onverminderd de haar verdere toekomende rechten. In de genoemde gevallen is elke vordering, welke Vloerenspecialist Tilburg ten laste van de wederpartij heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht
13.1 Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de gewone rechter van de vestigings- plaats van Vloerenspecialist Tilburg .
13.2 Op alle overeenkomsten met Vloerenspecialist Tilburg waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 14 Montagevoorwaarden
14.1 Voor het plaatsen van een verlijmde pvc vloer door Vloerenspecialist Tilburg dient er altijd een dag van te voren geëgaliseerd te worden. Wanneer de woning die geëgaliseerd moet worden is voorzien van vloerverwarming, dient deze 48 uur voor het egaliseren te worden ingesteld op maximaal 17 graden. Tijdens het egaliseren kunnen er golven van egaline de muur, plinten, deurposten en andere delen van de woning raken. Hiervoor is Vloerenspecialist Tilburg niet aansprakelijk.
14.2 Tijdens het plaatsen van een vloer wordt de ruimte tussen vloer en deur minder. Wanneer een deur na het plaasten van de vloer niet meer past, dient de klant hier zelf een oplossing voor te vinden. Vloerenspecialist Tilburg zal geen deuren inkorten of bewerken.
14.3 Wanneer een klant wenst de vloer te laten leggen op een manier die niet volgens de voorwaarden verplicht wordt, kan de klant geen beroep doen op Vloerenspecialist Tilburg en vervalt de garantie wanneer hierdoor klachten ontstaan. Denk bijv. aan het leggen over een kruipluik, doorleggen in verschillende ruimtes zonder dilatievoeg.